Balance

 บริการรับงาน (Dynamic Balancing Machine) ทำบาลานซ์ ใบพัด , โบเวอร์ , โรเตอร์ ไว้บริการ
และมีรายงานผลการทำบาลานซ์ให้ ( Balancing Certificate )